I samband med at Orkesteret Fossegrimen er 100 år har vi etablert

Fossegrimlauget

-eit venelag for dei som vil vera med i eit tettare og meir langsiktig samarbeid med orkesteret.
Som laugsmedlem vil ein vera støttespelar for eit viktig og tradisjonsrikt
kulturtiltak i regionen vår, og ein vil bli profilert som avgjerande for å realisera
eit symfoniorkester for Voss og grannekommunane.

Det er to måtar å verta medlem av lauget, anten som sponsor eller gjennom
å kjøpa lut i laugspakka “Symfonien”. Laugsmedlemene oppnår visse
føremuner og nyter godt av Fossegrimen sine tenester.

ORKESTERET FOSSEGRIMEN har i dag mange trufaste støttespelarar som medverkar til at Voss og regionen har sitt eige symfoniorkester. Med dette er det mogeleg for strykarar, treblåsarar, messingblåsarar og slagverkarar å utvikla seg som musikarar og samstundes gi tilbod om ”levande” orkestermusikk til publikum. Mange verksemder er alt med som støttespelarar, anten som sponsor eller gjennom støtteannonsering i orkesteret sitt årsprogramhefte.

For dei som kan tenkja seg å vera med i eit tettare og litt meir langsiktig samarbeid med Orkesteret Fossegrimen har vi etablert eit venelag – «Fossegrimlauget» – og vi vil gjerne ha deg med som støttespelar !

Som laugsmedlem vil ein i alle lokale informasjonskampanjar bli synleggjort som støttespelar for eit viktig og tradisjonsrikt kulturtiltak i regionen vår. Medlemene av «Fossegrimlauget» vil saman med våre viktigaste offentlege støttespelarar, Voss kommune og Hordaland fylkeskommune, bli profilert som avgjerande for å realisera eit symfoniorkester for Voss og grannekommunane – med alle dei positive ringverknadane dette gir for dei einskilde laugsmedlemene både lokalt og regionalt.

Det er to måtar ein kan verta medlem av lauget: anten ved å teikna seg som Sponsor, eller ved å kjøpa lut i laugspakka «Symfonien».

SPONSOR
Orkesteret Fossegrimen har seks ulike sponsorpakker, kvar med tilknyting til sentrale aktørar/grupper i orkesteret: «Dirigenten» – «Konsertmeisteren» – «Strykarane» – «Treblåsarane» – «Messingblåsarane» – «Slagverkarane». Pris og ytingar for kvar av desse sponsorpakkene vert avtalt særskilt.

LAUGSPAKKA «SYMFONIEN»
I Orkesteret Fossegrimen er det rundt 35 musikarar med mange ulike instrument som dagleg er i bruk, alle like naudsynte for den symfoniske heilskapen. Ved symbolsk å ”kjøpa” eit instrument (ein lut) for kr. 3.500,- kvart år signaliserer du at verksemda di er med og støttar dette viktige og eineståande kulturtiltaket i regionen vår.

Som motyting for medlemskap i laugspakka «Symfonien» får verksemda:
– Disponera annonseplass på 1/12 side i Fossegrimen sitt årsprogramhefte;
– Logoeksponering på ei samleside i årsprogramheftet og på orkesteret si nettside, der alle medlemene
av «Fossegrimlauget» vert profilerte;
– Profilering gjennom «Fossegrimlauget» sin logo i Fossegrimen sine konsertprogram, annonsar o.a..
– Firmalogo på nettsida til Fossegrimen med link til eiga heimeside;
– 15% laugsrabatt for dei tilsette i verksemda på alle programfesta konsertar som orkesteret har så
lenge det er tilgjengelege billettar. (Gjeld ikkje festkonsertane i juni 2018);
– Invitasjon til ein årleg uformell intimkonsert med fagleg presentasjon av Fossegrimen sitt sesong-
program og enkel servering, der det også er høve til å bli kjent med orkestermusikarane og dei andre
laugsmedlemene;
– Høve til å profilere seg som medlem av «Fossegrimlauget» etter eige ynskje.

Vi vonar at ditt firma finn eit medlemskap i ”Fossegrimlauget” interessant, og vi ynskjer dykk velkomne som medlem !

Medlemer i lauget: